Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Mộng Buồn 59 Bài Thơ Trong Một Bài Đọc Xuôi Của Tác Giả Đăng Quang Long Qua Tìm Hiểu Của Huỳnh Xuân SơnTôi đã từng ngơ ngẩn từ cuối năm 2010 khi đọc được tập thơ Trăng Ngàn của Tiến Sĩ Đặng Văn Phú với 50 bài thơ Đường Luật Thuận Nghịch độc đáo. Mỗi bài thơ Đường luật thất ngôn bát cú có thể đọc xuôi và ngược, cá biệt có bài còn có thể đọc ra 18 bài tứ tuyệt nữa.

Tôi đã lưu ý mãi từ khi biết trang thơ này và luôn đọc và để ý thơ Đường. Thỉnh thoảng cũng có bài thuận nghịch nhưng rất khó để tôi chơi chò chơi lắp ghép với câu chữ

Niềm vui vỡ òa khi hôm nay tôi đã gặp một bài thơ Đường Thuận nghịch trên thi đàn có tên Mộng Buồn:

Đọc xuôi:

Đầy tháng mộng mơ thả nắng chiều
Tủi buồn thêm tức cảnh xanh rêu
Ngây thơ sắc nở Hoa trinh trắng
Giá lạnh màu che Nguyệt diễm kiều
Gầy Trúc xót xa Rừng vắng quạnh
Lẻ Mai còm cỗi(*) Núi vao vêu
Xây tình nghĩa đắp duyên bền vững
Ngày mới nhuộm mây tím sắc thêu.

Đọc ngược

Thêu sắc tím mây nhuộm mới ngày
Vững bền duyên đắp nghĩa tình xây
Vêu vao Núi cỗi còm Mai lẻ
Quạnh vắng Rừng xa xót Trúc gầy
Kiều diễm Nguyệt che màu lạnh giá
Trắng trinh hoa nở sắc thơ ngây
Rêu xanh cảnh tức thêm buồn tủi
Chiều nắng thả mơ mộng tháng đầy.

(*) Cũng như : còm cõi

Hai bài Đường Luật Thất ngôn bát cú này của tác giả Đăng Quang Long. Ông đã khiêm tốn chỉ đưa ra hai bài :một đọc xuôi, và một đọc ngược.

Còn tôi bây giờ xin phép ông cho tôi đi tìm xem trong hai bài này còn có bao nhiêu bài tứ tuyệt thuận nghịch đi theo nữa:

Dưới đây là 6 bài thất ngôn tứ tuyệt

1)

Đầy tháng mộng mơ thả nắng chiều
Tủi buồn thêm tức cảnh xanh rêu
Ngây thơ sắc nở Hoa trinh trắng
Giá lạnh màu che Nguyệt diễm kiều

2)
Gầy Trúc xót xa Rừng vắng quạnh
Lẻ Mai còm cỗi(*) Núi vao vêu
Xây tình nghĩa đắp duyên bền vững
Ngày mới nhuộm mây tím sắc thêu.

3)

Đầy tháng mộng mơ thả nắng chiều
Tủi buồn thêm tức cảnh xanh rêu
Xây tình nghĩa đắp duyên bền vững
Ngày mới nhuộm mây tím sắc thêu.

4)

Ngây thơ sắc nở Hoa trinh trắng
Giá lạnh màu che Nguyệt diễm kiều
Gầy Trúc xót xa Rừng vắng quạnh
Lẻ Mai còm cỗi(*) Núi vao vêu
5)

Ngây thơ sắc nở Hoa trinh trắng
Giá lạnh màu che Nguyệt diễm kiều

Xây tình nghĩa đắp duyên bền vững
Ngày mới nhuộm mây tím sắc thêu.

6)

Đầy tháng mộng mơ thả nắng chiều
Tủi buồn thêm tức cảnh xanh rêu
Gầy Trúc xót xa Rừng vắng quạnh
Lẻ Mai còm cỗi(*) Núi vao vêu

7) dưới đây là sáu bài ngũ ngôn tứ tuyệt

Mộng mơ thả nắng chiều
Thêm tức cảnh xanh rêu
Sắc nở Hoa trinh trắng
Màu che Nguyệt diễm kiều

8)
Xót xa Rừng vắng quạnh
Còm cỗi(*) Núi vao vêu
Nghĩa đắp duyên bền vững
Nhuộm mây tím sắc thêu.

9)

Mộng mơ thả nắng chiều
Thêm tức cảnh xanh rêu
Nghĩa đắp duyên bền vững
Nhuộm mây tím sắc thêu.

10)

Sắc nở Hoa trinh trắng
Màu che Nguyệt diễm kiều
Xót xa Rừng vắng quạnh
Còm cỗi(*) Núi vao vêu
11)

Sắc nở Hoa trinh trắng
Màu che Nguyệt diễm kiều

Nghĩa đắp duyên bền vững
Nhuộm mây tím sắc thêu.

12)

Mộng mơ thả nắng chiều
Thêm tức cảnh xanh rêu
Xót xa Rừng vắng quạnh
Còm cỗi(*) Núi vao vêu

13) Ngũ ngôn Bát cú

Mộng mơ thả nắng chiều
Thêm tức cảnh xanh rêu
Sắc nở Hoa trinh trắng
Màu che Nguyệt diễm kiều
Xót xa Rừng vắng quạnh
Còm cỗi(*) Núi vao vêu
Nghĩa đắp duyên bền vững
Nhuộm mây tím sắc thêu.Và đây là những bài được ghép từ bài đọc ngược

14)

Thêu sắc tím mây nhuộm mới ngày

Vững bền duyên đắp nghĩa tình xây

Vêu vao Núi cỗi còm mai lẻ

Quạnh vắng Rừng xa xót Trúc gầy.

15)

Chiều nắng thả mơ mộng tháng đầy

Vững bền duyên đắp nghĩa tình xây

Rêu xanh cảnh tức thêm buồn tủi

Quạnh vắng rừng xa xót trúc gầy

16)

Vêu vao Núi cỗi còm Mai lẻ
Quạnh vắng Rừng xa xót Trúc gầy
Kiều diễm Nguyệt che màu lạnh giá
Trắng trinh hoa nở sắc thơ ngây17)

Thêu sắc tím mây nhuộm mới ngày
Vững bền duyên đắp nghĩa tình xây
Rêu xanh cảnh tức thêm buồn tủi
Chiều nắng thả mơ mộng tháng đầy.

18)

Thêu sắc tím mây nhuộm mới ngày
Vững bền duyên đắp nghĩa tình xây
Vêu vao Núi cỗi còm Mai lẻ
Quạnh vắng Rừng xa xót Trúc gầy

19)
Kiều diễm Nguyệt che màu lạnh giá
Trắng trinh hoa nở sắc thơ ngây
Rêu xanh cảnh tức thêm buồn tủi
Chiều nắng thả mơ mộng tháng đầy.
Và đây là bài Ngũ ngôn Bát cú

20)

Tím mây nhuộm mới ngày
Duyên đắp nghĩa tình xây
Núi cỗi còm Mai lẻ
Rừng xa xót Trúc gầy
Nguyệt che màu lạnh giá
Hoa nở sắc thơ ngây
Cảnh tức thêm buồn tủi
Thả mơ mộng tháng đầy.
Còn đây là những bài Ngũ ngôn tứ tuyệt ghép từ bài đọc ngược21)

Tím mây nhuộm mới ngày

Duyên đắp nghĩa tình xây

Núi cỗi còm mai lẻ

Rừng xa xót Trúc gầy.

22)

Thả mơ mộng tháng đầy

Duyên đắp nghĩa tình xây

Cảnh tức thêm buồn tủi

Rừng xa xót trúc gầy

23)

Núi cỗi còm Mai lẻ
Rừng xa xót Trúc gầy
Nguyệt che màu lạnh giá
Hoa nở sắc thơ ngây24)

Tím mây nhuộm mới ngày
Duyên đắp nghĩa tình xây
Cảnh tức thêm buồn tủi
Thả mơ mộng tháng đầy.

25)

Tím mây nhuộm mới ngày
Duyên đắp nghĩa tình xây
Núi cỗi còm Mai lẻ

Rừng xa xót Trúc gầy

26)
Nguyệt che màu lạnh giá
Hoa nở sắc thơ ngây
Cảnh tức thêm buồn tủi
Thả mơ mộng tháng đầy.

Và đây là những bài thơ Tứ ngôn

27)

Mơ thả nắng chiều
Tức cảnh xanh rêu
Nở Hoa trinh trắng
Che Nguyệt diễm kiều

28)
Xa Rừng vắng quạnh
Cỗi(*) Núi vao vêu
Đắp duyên bền vững
Mây tím sắc thêu.

29)

Mơ thả nắng chiều
Tức cảnh xanh rêu
Đắp duyên bền vững
Mây tím sắc thêu.

30)

Nở Hoa trinh trắng
Che Nguyệt diễm kiều
Xa Rừng vắng quạnh
Cỗi(*) Núi vao vêu
31)

Nở Hoa trinh trắng
Che Nguyệt diễm kiều

Đắp duyên bền vững
Mây tím sắc thêu.

32)

Mơ thả nắng chiều
Tức cảnh xanh rêu
Xa Rừng vắng quạnh
Cỗi(*) Núi vao vêu

33)

Mơ thả nắng chiều
Tức cảnh xanh rêu
Nở Hoa trinh trắng
Che Nguyệt diễm kiều
Xa Rừng vắng quạnh
Cỗi(*) Núi vao vêu
Đắp duyên bền vững
Mây tím sắc thêu.Và đây là những bài được ghép từ bài đọc ngược

34)

Mây nhuộm mới ngày
Đắp nghĩa tình xây
Cỗi còm Mai lẻ
Xa xót Trúc gầy
Che màu lạnh giá
Nở sắc thơ ngây
Tức thêm buồn tủi
Mơ mộng tháng đầy.35)

Mây nhuộm mới ngày

Đắp nghĩa tình xây

Cỗi còm mai lẻ

Xa xót Trúc gầy.

36)

Mơ mộng tháng đầy

Đắp nghĩa tình xây

Tức thêm buồn tủi

Xa xót trúc gầy

37)

Cỗi còm Mai lẻ
Xa xót Trúc gầy
Che màu lạnh giá
Nở sắc thơ ngây38)

Mây nhuộm mới ngày
Đắp nghĩa tình xây
Tức thêm buồn tủi
Mơ mộng tháng đầy.

39)

Mây nhuộm mới ngày
Đắp nghĩa tình xây
Cỗi còm Mai lẻ
Xa xót Trúc gầy

40)
Che màu lạnh giá
Nở sắc thơ ngây
Tức thêm buồn tủi
Mơ mộng tháng đầy.
Còn đây là những bài thơ 3 chữ

41)

Thả nắng chiều
Cảnh xanh rêu
Hoa trinh trắng

Nguyệt diễm kiều

42)
Rừng vắng quạnh
Núi vao vêu
Duyên bền vững
Tím sắc thêu.

43)

Thả nắng chiều
Cảnh xanh rêu
Duyên bền vững
Tím sắc thêu.

44)

Hoa trinh trắng
Nguyệt diễm kiều
Rừng vắng quạnh
Núi vao vêu
45)

Hoa trinh trắng
Nguyệt diễm kiều

Duyên bền vững
Tím sắc thêu.

46)

Thả nắng chiều
Cảnh xanh rêu
Rừng vắng quạnh
Núi vao vêu

47)

Thả nắng chiều
Cảnh xanh rêu
Hoa trinh trắng
Nguyệt diễm kiều
Rừng vắng quạnh
Núi vao vêu
Duyên bền vững
Tím sắc thêu.Và đây là những bài được ghép từ bài đọc ngược

48)

Nhuộm mới ngày
Nghĩa tình xây
Còm Mai lẻ
Xót Trúc gầy
Màu lạnh giá
Sắc thơ ngây
Thêm buồn tủi
Mộng tháng đầy.49)

Nhuộm mới ngày

Nghĩa tình xây

Còm mai lẻ

Xót Trúc gầy.

50)

Mộng tháng đầy

Nghĩa tình xây

Thêm buồn tủi

Xót trúc gầy

51)

Còm Mai lẻ
Xót Trúc gầy
Màu lạnh giá
Sắc thơ ngây52)

Nhuộm mới ngày
Nghĩa tình xây
Thêm buồn tủi
Mộng tháng đầy.

53)

Nhuộm mới ngày
Nghĩa tình xây
Còm Mai lẻ
Xót Trúc gầy

54)
Màu lạnh giá
Sắc thơ ngây
Thêm buồn tủi
Mộng tháng đầy.

Và đây là những bài thơ bỏ chữ thứ 3 và thứ 4 trong câu thơ

55)

Đầy tháng thả nắng chiều

Tủi buồn cảnh xanh rêu

Ngây thơ Hoa trinh trắng

Giá lạnh Nguyệt diễm kiều

Gầy Trúc Rừng vắng quạnh

Lẻ Mai Núi vao vêu

Xây tình duyên bền vững

Ngày mới tím sắc thêu.

56)

Thêu sắc tím mới ngày

Vững bền duyên tình xây

Vêu vao Núi Mai lẻ

Quạnh vắng Rừng Trúc gầy

Kiều diễm Nguyệt lạnh giá

Trắng trinh hoa thơ ngây

Rêu xanh cảnh buồn tủi

Chiều nắng thả tháng đầy.

Và đây là những bài bỏ chữ thứ 4 và thứ 5 trong câu

57) bài đọc xuôi

Đầy tháng mộng nắng chiều

Tủi buồn thêm xanh rêu

Ngây thơ sắc trinh trắng

Giá lạnh màu diễm kiều

Gầy Trúc xót vắng quạnh

Lẻ Mai còm vao vêu

Xây tình nghĩa bền vững

Ngày mới nhuộm sắc thêu

58) bài đọc ngược

Thêu sắc nhuộm mới ngày

Vững bền nghĩa tình xây

Vêu vao Núi -Mai lẻ

Quạnh vắng Rừng-Trúc gầy

Kiều diễm màu lạnh giá

Trắng trinh sắc thơ ngây

Rêu xanh cảnh buồn tủi

Chiều nắng mộng tháng đầy.

Trên đây là 58 bài thơ mà tôi lắp ghép bằng cách thông thường, là đảo chỗ đứng của câu và tách ra từ bài gốc Thuận Ngịch Mộng Buồn, và sau đó là bỏ bớt chữ đầu từ bỏ hai chữ đầu ra thơ Ngũ ngôn, bỏ ba chữ đầu ra thơ bốn chữ. Bỏ 4 chữ đầu ra thơ 3 chữ và bỏ chữ thứ 3 và 4 và sau đó là bỏ chữ thứ 4 và thứ 5 ra bốn bài Ngũ ngôn bát cú.

Và còn một cách mà ai cũng biết khi mà bỏ tính từ trong câu thì bài thơ vẫn có ý nghĩa, nhưng cách đó thì rất nhiều bài thơ có thể ghép ra được.

Và nếu đảo chỗ đứng của các từ trong câu nữa thì có lẽ bài thơ này không dừng ở con số hàng trăm mà có thể hơn một trăm bài…

Viết bài thơ thuận nghich độc đã khó cầu toàn,khó.tránh được 100% các lỗi thường gặp như: Phong Yêu,Hạc Tất,Đại Vận,Tiểu Vận....Vì khi đọc xuôi không sai,thì khi đọc ngược lại sai ( Và ngược lai).Với bài thơ Thuận Ngịch thì yêu cầu cơ bản là sao khi đọc xuôi cũng như khi đọc ngược đều phải có nghĩa. Với bài Thuận Ngịch độc Mộng Buồn này tôi nhận thấy nó vẫn còn lỗi ... Có lẽ bởi viết được Mộng Buồn xuôi ngược đều có nghĩa và lại có thể đọc ra ngót 60 bài khác nhau TG phải chấp nhận vài lỗi thông thường .Cầu toàn trong trường hợp thuận nghịch độc là đi vào ngõ cụt.nên quả thật khó có thể hoàn hảo.

Sài Gòn 23/11/2013

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét